12 batalion dowodzenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 4057 z siedzibą w Szczecinie, 70-907, Ku Słońcu 33a.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Jednostki Wojskowej Nr 4057– 12bdow@wp.mil.pl, tel. 261 452 570.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 
  oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków 
  wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Nie przysługuje Pani/Panu:

           -        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,c,d, lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,

           -        w związku z art. 20 RODO - prawo do przenoszenia danych osobowych

           -        w związku z art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną                              przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

go-up
Kontakt

12 batalion dowodzenia
Ku Słońcu 33A
70-907 Szczecin
tel. 261452578
fax. 261452550
12bdow@ron.mil.pl

  
 • BIP