12 batalion dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ROLA PODOFICERA W SZKOLENIU

Programy szkolenia, naturalny tok służby wojskowej i zdrowy rozsądek czynią podoficera odpowiedzialnym za wyszkolenie pojedynczego żołnierza, a także podległej mu obsługi, załogi i drużyny. Dobry podoficer - przywódca rozwija w sobie poczucie odpowiedzialności za własne przygotowanie się do szkolenia, jak również za dbałość o podległych mu żołnierzy. W służbie wojskowej oznacza to po prostu, że szkolący przywódcy muszą znać swoich żołnierzy na tyle dobrze, aby mogli szkolić ich efektywnie, by osiągnąć wymagany poziom. Wtedy tylko można nabyć pewności, że szkoleni żołnierze będą działać należycie, w trudnych i wymagających warunkach pola walki. Najlepszym sposobem by zadbać o podwładnych żołnierzy, jest dbałość o ich należyte wyszkolenie. Wojsko zapewnia strzelnice, amunicję, ośrodki szkolenia, literaturę fachową, pomoce dydaktyczne, trenażery, itp., lecz żadna z tych rzeczy samodzielnie, nie jest w stanie zapewnić wyszkolenia żołnierzy. Są to tylko narzędzia dla podoficera, który szkoli żołnierzy. Dobre szkolenie spaja w całość taktykę, uzbrojenie, wyposażenie i pododdział, po to by zapewnić wykonanie zadania stojącego przed jednostką. 

Podoficerowie odpowiedzialni są za wyszkolenie pojedynczego żołnierza do odpowiedniego poziomu nawet, gdy wymaga to zorganizowania dodatkowego szkolenia. Ma to istotny wpływ na poziom wyszkolenia i gotowości do działania całości pododdziału / jednostki. Dlatego też, każdy podoficer musi wiedzieć, w jaki sposób poszczególne umiejętności pojedynczego żołnierza wpływają na zdolność danego pododdziału do wypełnienia swojego zadania. 

Szkolenie jest zasadniczym obowiązkiem i odpowiedzialnością podoficera. Nikt nie ma więcej do czynienia ze szkoleniem żołnierzy niż podoficer, który jest podstawowym szkoleniowcem odpowiedzialnym za:

 • Rozliczenie żołnierzy;

 • Znajomość potrzeb szkoleniowych swojego pododdziału i podległych żołnierzy;

 • Zapewnienie, aby szkolenie było wykonywane według obowiązujących norm;

 • Powtórzenie szkolenia w przypadku, gdy nie uzyskano zadowalających rezultatów;

 • Przygotowanie do przeprowadzenia „szkolenia okazyjnego”, jeżeli czas na to pozwalał;

 • Szczegółowe sprawdzenie i kontrolę przygotowania żołnierzy do szkolenia;

 • Dbałość o szkolenie do pełnego opanowania celem wypełnienia zakładanych celów szkoleniowych;

 • Zapewnienie realistycznej ilości zagadnień / punktów nauczania w trakcie danego szkolenia;

 • Dbałość o to, aby żołnierze byli szkoleni do osiągnięcia wymaganego poziomu – cel szkolenia;

 • Dbałość o motywację szkolonych i zapewnienie im dowodzenia na wysokim poziomie.

 

Perfekcję można osiągnąć tylko poprzez perfekcyjny trening.

Kiedy podoficer posiada gruntowną wiedzę na temat swojego zagadnienia, wtedy z zapałem przekazuje ją szkolonym.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SZKOLENIOWO-METODYCZNEJ 

Zakres odpowiedzialności szkoleniowo-metodycznej określa obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych dowódców za:

 • przygotowanie bezpośrednich podwładnych (dowódców, kierowników ćwiczeń, kierowników zajęć, wykładowców i instruktorów) do kierowania działalnością szkoleniową lub szkolenia;

 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności potrzebnych do realizacji zadań szkoleniowych u bezpośrednio podległych dowódców;

 • wskazywanie, poszukiwanie i wdrażanie najskuteczniejszych form i metod realizacji przedsięwzięć szkoleniowych

Dowódcy na wszystkich poziomach dowodzenia mają obowiązek samokształcenia, doskonalenia i podnoszenia swoich umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-metodycznej. Na organizatorach szkolenia spoczywa obowiązek doskonalenia procesu nauczania poszczególnych przedmiotów oraz dostosowania form i metod prowadzonej działalności szkoleniowo-metodycznej do wymogów obowiązujących i charakteru przyszłych zadań szkoleniowych.

Dowódcy plutonów odpowiadają za:

 • organizowanie i realizację działalności szkoleniowo-metodycznej na szczeblu plutonu;

 • metodyczne przygotowanie dowódców drużyn/instruktorów do organizacji i prowadzenia szkolenia na punktach nauczania;

 • udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania się dowódców drużyn do zajęć oraz sprawdzanie poziomu tego przygotowania.

Dowódcy drużyn odpowiadają za:

 • poziom merytoryczny i metodyczny prowadzonych zajęć;

 • metodyczne przygotowanie podległych dowódców sekcji/instruktorów do organizacji i prowadzenia szkolenia na punktach nauczania;

 • udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania się dowódców sekcji/instruktorów do zajęć oraz sprawdzanie poziomu tego przygotowania.

   

Instruktaż

Instruktaż jest najprostszą formą działalności szkoleniowo-metodycznej, stosowaną w szkoleniu dowództw, sztabów i wojsk, a szczególnie w procesie przygotowania zajęć programowych. Istotą instruktażu jest metodyczne i merytoryczne przygotowanie dowódców (instruktorów) do pracy na punktach nauczania, wskazanie ich roli w czasie konkretnego zajęcia programowego. Udzielający instruktażu jest jednocześnie kierownikiem przyszłych zajęć. Celem instruktażu jest doskonalenie umiejętności metodycznych podwładnych dowódców (instruktorów), uzgodnienie (ustalenie) ich postępowania podczas zajęć (ćwiczeń), a także sprawdzenie przygotowania do prowadzenia szkolenia oraz umiejętności korzystania z obiektów bazy szkoleniowej i sprzętu technicznego.

Treścią instruktażu jest:

 • omówienie organizacji i przebiegu zajęć;

 • omówienie warunków bezpieczeństwa;

 • ustalenie sposobu przeprowadzenia poszczególnych zagadnień, w tym na punktach nauczania;

 • ustalenie sposobów wykorzystania elementów bazy szkoleniowej oraz pomocy szkoleniowych;

 • pokazanie sposobu wykonania ważniejszych/trudniejszych czynności szkoleniowych

 • sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników instruktażu.

O przebiegu instruktażu i długości jego trwania decyduje kierownik przyszłych zajęć mając na uwadze zakres tematyczny, stopień złożoności zajęć oraz zasób wiedzy i umiejętności jego uczestników. Podczas przygotowania do instruktażu kierownik zajęć powinien udzielić wytycznych (z takim wyprzedzeniem, aby instruktorzy mogli właściwie się przygotować). Kierownik zajęć określa w nich czas i miejsce instruktażu, podaje temat, cel, formę oraz zagadnienia szkoleniowe z podziałem na poszczególnych instruktorów, wskazuje literaturę, którą należy wykorzystać w procesie przygotowania, określa zabezpieczenie materiałowo-techniczne. Instruktaż do zajęć prowadzony jest w miarę możliwości w miejscu ich prowadzenia, może być on przeprowadzony następującymi metodami:

 • dyrektywną (rozkazodawczą);

 • pokazową;

 • kolegialną (aktywizującą).

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

12 batalion dowodzenia
Ku Słońcu 33A
70-907 Szczecin
tel. 261452578
fax. 261452550
12bdow@ron.mil.pl

  
 • BIP