12 batalion dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH

NA TERENIE GARNIZONU SZCZECIN.

 

    Zasady udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach określa Decyzja Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" – Dz. Urz. MON, poz. 317.


    Wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczo – religijnych, nie może uczestniczyć w przedsięwzięciach o charakterze politycznym.


   Minister Obrony Narodowej decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych i poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami.  


    Dowódca Garnizonu Szczecin zabezpiecza udział wojskowej asysty honorowej w przypadku pozostałych uroczystości w zasięgu terytorialnym podległego Garnizonu.

Garnizon Szczecin obejmuje:


    m. Szczecin (gmina Szczecin),

    powiat gryfiński (gminy Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój),

    powiat policki (gminy Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police).

Decyzję o udziale wojskowej asysty honorowej Dowódca Garnizonu podejmuje na wniosek organizatora uroczystości.
    W przypadku, gdy w ceremonii planowany jest udział orkiestry wojskowej, organizator zwraca się z wnioskiem do Dowódcy Garnizonu Warszawa.

 

DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA


    Wojskową asystę honorową mogą stanowić:
•    kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego),
•    orkiestra wojskowa (trębacz, werblista),
•    poczet sztandarowy (flagowy, proporcowy, buńczuka)
•    posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni),
•    szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni),
•    żołnierze do składania wieńców i wiązanek,
•    żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń,
•    żołnierze do posługi liturgicznej.
Jeżeli w uroczystościach bierze udział orkiestra (trębacz, werblista) nie będąca orkiestrą wojskową - nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

    Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z Dowódcą Garnizonu lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON realizującą zadania z zakresu ceremoniału wojskowego. Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi wyżej wymienionej komórki organizacyjnej MON.

 

LINK (wzór scenariusza uroczystości)
LINK (wzór scenariusza uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych)


Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału
w uroczystości.
•    wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości

 

 

WNIOSEK - załącznik nr 1 str.204

 
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
    O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego.
     Dowódca Garnizonu decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej
w uroczystości pogrzebowej:

    Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

    kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

    kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

    żołnierzy w służbie czynnej;

    byłych żołnierzy zawodowych;

    szczególnie zasłużonych pracowników wojska – na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej.

   
    W przypadkach budzących wątpliwości Dowódca Garnizonu podejmując decyzję w sprawie przyznania wojskowej asysty honorowej może zasięgnąć pisemnej opinii wszelkich właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych,
np. Ministerstwo Obrony Narodowej /Pion Sekretarza Stanu, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, itd.
Jeżeli do dnia poprzedzającego realizację uroczystości pogrzebowej Dowódca Garnizonu nie otrzyma wspomnianej opinii może odmówić przydzielenia wojskowej asysty honorowej.
     
    Dowódca Garnizonu nie rozpatruje wniosków dotyczących pogrzebów osób posiadających stopień wojskowy w związku ze służbą w innych resortach /np. MSW/. W każdym przypadku ewentualnej odmowy przydzielenia wojskowej asysty honorowej Dowódca Garnizonu niezwłocznie informuje o tym fakcie wnioskodawcę.

Skład wojskowej asysty honorowej uczestniczącej w ceremonii pogrzebowej.
    Dowódca Garnizonu określa skład wojskowej asysty honorowej mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.
    Zakłada się, że wojskowa asysta honorowa w składzie pododdziału honorowego (24 żołnierzy) z pocztem sztandarowym, posterunkiem honorowym i orkiestrą wojskową kierowana jest na pogrzeby:

    członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa,

    Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego,

    żołnierzy w stopniu wojskowym generała,

    żołnierzy poległych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych poza granicami kraju

W pozostałych przypadkach kierowana powinna być wojskowa asysta honorowa
w składzie:

    pododdziału honorowego (12 żołnierzy), posterunku honorowego oraz trębacza i werblisty;

    lub posterunku honorowego i trębacza.


Procedura realizacji ceremonii pogrzebowej.
W terminie min. trzech dni roboczych poprzedzających uroczystość pogrzebową jej organizator jest zobowiązany:
•    poinformować telefonicznie Komendę Garnizonu o śmierci osoby uprawnionej oraz niezwłocznie dostarczyć do Komendy Garnizonu wniosek dowódcy jednostki (szefa instytucji), w której ostatnio pełnił służbę zmarły wraz z opisem przebiegu służby (w przypadku śmierci żołnierza będącego w służbie).
•    Jeśli z wnioskiem o udział asysty występuje bezpośrednio rodzina zmarłego lub organizacja (kombatancka, społeczna, itp.), której członkiem był zmarły, wniosek zawierać musi szczegółowy opis przebiegu jego służby, dokumenty potwierdzające posiadany stopień wojskowy, a jeśli zmarły był kombatantem - posiadane uprawnienia kombatanckie, itp.
•    W przypadku pogrzebów dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari niezbędne jest przedstawienie przez organizatora uroczystości pogrzebowej zaświadczenia o nadaniu orderu z organu ewidencjonującego nadane odznaczenia.
•    W porozumieniu z upoważnioną osobą z Komendy Garnizonu ustalić  termin i miejsce pogrzebu oraz rodzaj pochówku (wyznaniowy lub świecki, tradycyjny lub urnowy).
Nie dotrzymanie powyższych rygorów skutkować może nie przydzieleniem wojskowej asysty honorowej.

Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej.
•    wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,
•    dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/.

 

WNIOSEK


Załatwianie formalności pogrzebowych.
    Sprawy dotyczące załatwienia formalności dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych realizowane są poprzez Komendę Garnizonu Szczecin, która mieści się w kompleksie koszarowym 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ul. Narutowicza 10a (wejście od ul. Potulickiej). Komendantem Garnizonu jest płk mgr inż. Dariusz KRAJEWSKI.
    W sprawach dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 261 452 285 lub 695 356 556

 

15 WOG w Szczecinie

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

12 batalion dowodzenia
Ku Słońcu 33A
70-907 Szczecin
tel. 261452578
fax. 261452550
12bdow@ron.mil.pl

    
  • BIP